top of page
Finanční gramotnost a finanční vzdělávání

23. července 2017

Ing. Pavla Kubová, Ph.D.

Každodenní realita prokazuje, jak je nezbytné finanční vzdělávání. Vysoká škola ekonomie a managementu trvale přikládá velký význam aktivitám vedoucím ke zvýšení finanční gramotnosti studentů a široké veřejnosti. Obecně lze konstatovat, že finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k finančnímu zabezpečení rodiny a aktivnímu vystupování na trhu finančních produktů a služeb. Ministerstvo financí provedlo v roce 2015 měření úrovně finanční gramotnosti dospělé populace České republiky. Z šetření vyplynulo, že 2/3 dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně, 57 % domácností nesestavuje rodinný rozpočet, 37 % respondentů si nedokáže představit, jak by řešili ztrátu hlavního příjmu jejich domácnosti, 19 % dospělých aktivně nespoří atd. Nižší úroveň finanční znalosti mají zejména lidé se základním vzděláním, ekonomicky neaktivní, lidé s nízkými příjmy či lidé ve věku do 29 let.

Zástupci VŠEM, se shodují na tom, že je nutno posilovat schopnost čelit neočekávaným událostem s finančními následky. VŠEM podniká aktivní kroky vedoucí ke zlepšení postavení (potenciálních) klientů bank a pojišťoven v ČR a ke zvýšení transparentnosti finančního trhu v ČR v souladu se standardy a trendy obvyklými v členských zemích Evropské unie. K posílení postavení studentů a absolventů VŠEM, na finančním trhu přispívá vytvořením stabilního dlouhodobého systému vzdělávání.

Výchozí vhled do problematiky gramotnosti poskytuje výuka povinných odborných předmětů. Vyučující velmi často aktualizují vzdělávací obsah v souvislosti se změnami legislativy, výší daní či úrokových sazeb, výhodností finančních produktů atd. Obecně se při výuce uplatňuje široké spektrum metod, a to metody monologické, metody dialogické, metody situační a inscenační, metody heuristické, metody práce s textem a v neposlední řadě i didaktické hry. Finanční gramotnost má interdisciplinární povahu. Při výuce volitelných předmětů a tzv. Praktických aplikací (PA), jako jsou např.: Finanční matematika, Základy pojišťovnictví, Peněžnictví a bankovnictví, Ekonomie peněz a bankovnictví, Financování sociálního zabezpečení, Právo a nemovitosti, Rétorika v ekonomické sféře, Sociální patologie, Zdravotní pojištění v praxi, Finanční gramotnost, Investice a Hodnotová investiční strategie na finančních trzích se výše uvedené metody aplikují.

V průběhu výuky se rozvíjejí zejména kompetence matematické, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence a kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií s důrazem na rozvoj schopnosti efektivního vyhledávání a zpracování informací, práci s e‐learningovými aplikacemi, textovými a tabulkovými procesory a zhodnocení získaných informací z hlediska pravdivosti. Student je následně schopen bez problému navrhnout způsob zhodnocení volných finančních prostředků, řešit nedostatek prostředků v rozpočtu, orientuje se ve finančních produktech a dokáže použít znalosti z oblasti práv spotřebitele.

Interní granty VŠEM jsou vědecko-výzkumné projekty, do nichž jsou zapojeni lektoři a akademičtí pracovníci VŠEM, viz např. projekt Skill-port VŠEM. Cílem rozvojového projektu Skill-port VŠEM je realizace prakticky zaměřených workshopů, jejichž základní přínos spočívá zejména v dalším rozvoji znalostí a dovedností studentů VŠEM a to jak z oblasti hard skills, tak i soft skills.

VŠEM, si klade za cíl zvyšování finanční gramotnosti taktéž u široké veřejnosti. V rámci interních projektů jsou průběžně organizovány odborné přednášky a kurzy pro veřejnost, kde odborníci z praxe zdarma sdílejí mnoho praktických rad a příkladů ze života a rovněž zdůrazňují např. dopady zadluženosti na celou ekonomiku. Účast na profesních kurzech VŠEM je pro zájemce bezplatná, kdy podmínkou účasti je platná registrace prostřednictvím registračního formuláře. Absolvent profesního kurzu získá certifikát profesního vzdělání VŠEM (absolvováním kurzu klasifikovaným výstupem).

V rámci přednáškového cyklu Hosté VŠEM jsou na akademickou půdu VŠEM zvány známé osobnosti, aby se podělily o vlastní zkušenosti formou diskuse či přednášky se studenty. Přednáškový cyklus Hosté VŠEM je přístupný studentům a absolventům VŠEM (a pokud není uvedeno jinak, i veřejnosti). V této oblasti lze zmínit již realizované přednášky např. právníka a politika Cyrila Svobody, ekonoma Jana Švejnara, topmanažera Radomila Štumpy, víceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka, ekonoma Tomáše Sedláčka, bývalého guvernéra ČNB Miroslava Singera, ekonoma Jana Urbana a mnoha dalších významných osobností.

Účastníci kurzů, praktických aplikací, odborných přednášek a dalších výukových předmětů se shodují na tom, že snaha o zvyšování finanční gramotnosti naší společnosti je velmi důležitá. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj rozpočet včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Čím jsou spotřebitelé v této oblasti vzdělanější, tím lépe fungují finanční trhy.

V této souvislosti lze upozornit taktéž na zvyšování finanční gramotnosti veřejnosti formou publikační a publicistické činnosti. Ekonomické listy VŠEM jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinášet statě a analytické studie nejen z oblasti ekonomické teorie, ale i hospodářské politiky, podnikové ekonomiky, sociálního rozvoje atd. V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále pak zprávy z vědeckého života a recenze (ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu).

VŠEM rovněž dlouhodobě spolupracuje se společností Zlatá koruna, která porovnává téměř 700 finančních produktů a oceňuje ty nejlepší z nich. Vysoká škola ekonomie a managementu ocenila výherce 19 kategorií 15. ročníku soutěže Zlatá koruna 2017. Na galavečeru Zlaté koruny v TOP Hotelu Praha byly uděleny ceny jak zavedeným produktům, tak čerstvým novinkám na českém finančním trhu. Své síly v posledním ročníku měřily produkty 72 finančních společností. Roli rozhodčích na sebe vzala Finanční akademie, mezi jejíž členy patří Rektor VŠEM prof. Ing. Milan Žák, CSc., dále pak lektoři VŠEM Doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Pavla Kubová, Ph.D. a Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

Vítězným společnostem (Česká spořitelna, ČSOB Leasing, Equa bank, Fio banka, Kooperativa pojišťovna a Conseq) udělila VŠEM podniková stipendia pro studium bakalářského, magisterského i MBA studia v celkové hodnotě přes 4 miliony korun.

Odborníci z praxe

Moderní trendy

Den otevřených dveří

Interaktivní výuka

bottom of page